KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, Karyawan KOSUDGAMA

KSG.00001SSR.001 295.317 
KSG.00002SSR.001 3.182.391 
KSG.00004SSR.001 716.321 
KSG.00005SSR.001 327.085 
KSG.00006SSR.001 1.237.253 
KSG.00010SSR.001 – 
KSG.00011SSR.001 305.882 
KSG.00015SSR.001 423.095 
KSG.00016SSR.001 674.757 
KSG.00017SSR.001 775.916 
KSG.00019SSR.001 1.978.581 
KSG.00020SSR.001 604.286 
KSG.00021SSR.001 1.726.667 
KSG.00022SSR.001 956.475 
KSG.00023SSR.001 456.793 
KSG.00025SSR.001 356.817 
KSG.00026SSR.001 1.163.907 
KSG.00028SSR.001 – 
KSG.00029SSR.001 1.717.126 
KSG.00031SSR.001 441.853 
KSG.00032SSR.001 1.431.873 
KSG.00033SSR.001 4.376.888 
KSG.00034SSR.001 2.618.956 
KSG.00035SSR.001 2.805.807 
KSG.00036SSR.001 1.973.420 
KSG.00037SSR.001 2.253.319 
KSG.00038SSR.001 1.732.564 
KSG.00039SSR.001 1.575.207 
KSG.00040SSR.001 2.139.704 
KSG.00041SSR.001 1.326.798 
KSG.00042SSR.001 1.150.915 
KSG.00044SSR.001 401.190 
KSG.00045SSR.001 466.536 
KSG.00046SSR.001 517.127 
KSG.00049SSR.001 2.120.124 
KSG.00050SSR.001 917.584 
KSG.00051SSR.001 1.667.398 
KSG.00052SSR.001 – 
KSG.00053SSR.001 1.047.468 
KSG.00054SSR.001 241.602 
KSG.00057SSR.001 208.398 
KSG.00059SSR.001 307.410 
KSG.00060SSR.001 2.346.701 
KSG.00062SSR.001 2.902.456 
KSG.00063SSR.001 835.284 
KSG.00065SSR.001 181.989 
KSG.00066SSR.001 1.724.275 
KSG.00067SSR.001 1.263.470 
KSG.00068SSR.001 212.958 
KSG.00069SSR.001 2.257.370 
KSG.00070SSR.001 1.735.269 
KSG.00071SSR.001 1.396.384 
KSG.00072SSR.001 1.120.725 
KSG.00073SSR.001 648.064