KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, Keluarga KOSUDGAMA

KKG.00001SSR.001 2.135.629 
KKG.00002SSR.001 231.380 
KKG.00003SSR.001 185.666 
KKG.00004SSR.001 1.069.381 
KKG.00005SSR.001 522.939 
KKG.00006SSR.001 705.740 
KKG.00007SSR.001 107.757 
KKG.00008SSR.001 144.812 
KKG.00010SSR.001 1.374.469 
KKG.00011SSR.001 828.020 
KKG.00012SSR.001 92.195 
KKG.00013SSR.001 54.488