KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, Fak.Kedokteran Hewan – UGM

KDH.00002SSR.001 584.171 
KDH.00003SSR.001 498.908 
KDH.00005SSR.001 371.785 
KDH.00006SSR.001 510.796 
KDH.00007SSR.001 786.620 
KDH.00009SSR.001 482.429 
KDH.00010SSR.001 1.103.211 
KDH.00012SSR.001 563.409 
KDH.00013SSR.001 402.866 
KDH.00017SSR.001 366.880 
KDH.00018SSR.001 2.947.602 
KDH.00020SSR.001 3.484.761 
KDH.00022SSR.001 619.768 
KDH.00030SSR.001 427.689 
KDH.00032SSR.001 324.939 
KDH.00036SSR.001 355.364 
KDH.00037SSR.001 409.065 
KDH.00038SSR.001 468.093 
KDH.00040SSR.001 296.569 
KDH.00041SSR.001 324.597 
KDH.00043SSR.001 313.617 
KDH.00044SSR.001 321.629 
KDH.00045SSR.001 5.357.424 
KDH.00046SSR.001 53.686.701 
KDH.00047SSR.001 427.392 
KDH.00048SSR.001 337.635 
KDH.00049SSR.001 277.213 
KDH.00050SSR.001 292.510 
KDH.00051SSR.001 362.513 
KDH.00052SSR.001 291.983 
KDH.00053SSR.001 368.213 
KDH.00054SSR.001 1.356.449 
KDH.00055SSR.001 327.136 
KDH.00056SSR.001 285.839 
KDH.00057SSR.001 267.057 
KDH.00058SSR.001 1.530.316 
KDH.00059SSR.001 2.339.568 
KDH.00060SSR.001 1.659.023 
KDH.00061SSR.001 353.833 
KDH.00062SSR.001 3.448.438 
KDH.00063SSR.001 297.476 
KDH.00064SSR.001 291.936 
KDH.00065SSR.001 292.899 
KDH.00066SSR.001 284.406 
KDH.00067SSR.001 279.127 
KDH.00068SSR.001 329.693 
KDH.00069SSR.001 4.585.542 
KDH.00070SSR.001 450.949 
KDH.00071SSR.001 254.572 
KDH.00072SSR.001 296.950 
KDH.00073SSR.001 9.874.853 
KDH.00074SSR.001 300.037 
KDH.00075SSR.001 538.082 
KDH.00076SSR.001 8.024.632 
KDH.00078SSR.001 292.173 
KDH.00079SSR.001 349.224 
KDH.00080SSR.001 813.561 
KDH.00081SSR.001 340.896 
KDH.00082SSR.001 235.775 
KDH.00083SSR.001 223.274 
KDH.00084SSR.001 246.036 
KDH.00086SSR.001 215.118 
KDH.00087SSR.001 310.981 
KDH.00088SSR.001 226.310 
KDH.00089SSR.001 286.251 
KDH.00092SSR.001 228.262 
KDH.00093SSR.001 488.336 
KDH.00094SSR.001 221.159 
KDH.00095SSR.001 490.558 
KDH.00096SSR.001 362.766 
KDH.00098SSR.001 186.121 
KDH.00099SSR.001 180.919 
KDH.00100SSR.001 167.336 
KDH.00101SSR.001 193.888 
KDH.00102SSR.001 171.910 
KDH.00103SSR.001 419.327 
KDH.00104SSR.001 213.771 
KDH.00105SSR.001 152.557 
KDH.00106SSR.001 545.775 
KDH.00107SSR.001 112.080 
KDH.00108SSR.001 1.681.314 
KDH.00109SSR.001 2.767.466 
KDH.00110SSR.001 100.747 
KDH.00111SSR.001 151.830 
KDH.00112SSR.001 95.778 
KDH.00113SSR.001 84.430 
KDH.00114SSR.001 84.427 
KDH.00115SSR.001 82.069 
KDH.00116SSR.001 108.681 
KDH.00117SSR.001 88.490 
KDH.00118SSR.001 70.892 
KDH.00119SSR.001 511.625 
KDH.00120 1.436.531 
KDH.00121SSR.001 70.781