KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, Fak.EKONOMI-UGM

EKO.00002SSR.001 426.273 
EKO.00003SSR.001 925.936 
EKO.00005SSR.001 524.749 
EKO.00006SSR.001 403.164 
EKO.00009SSR.001 17.544.891 
EKO.00011SSR.001 427.514 
EKO.00012SSR.001 476.472 
EKO.00018SSR.001 358.715 
EKO.00020SSR.001 4.201.478 
EKO.00021SSR.001 385.313 
EKO.00022SSR.001 367.343 
EKO.00025SSR.001 390.484 
EKO.00027SSR.001 3.388.779 
EKO.00028SSR.001 449.922 
EKO.00029SSR.001 365.348 
EKO.00030SSR.001 392.561 
EKO.00031SSR.001 402.095 
EKO.00032SSR.001 336.302 
EKO.00034SSR.001 322.067 
EKO.00035SSR.001 315.574 
EKO.00036SSR.001 324.683 
EKO.00037SSR.001 1.304.905 
EKO.00039SSR.001 491.473 
EKO.00040SSR.001 331.516 
EKO.00041SSR.001 303.401 
EKO.00042SSR.001 386.267 
EKO.00043SSR.001 447.348 
EKO.00044SSR.001 310.400 
EKO.00045SSR.001 312.617 
EKO.00046SSR.001 721.954 
EKO.00048SSR.001 4.171.335 
EKO.00050SSR.001 387.284 
EKO.00051SSR.001 308.923 
EKO.00053SSR.001 371.755 
EKO.00054SSR.001 314.019 
EKO.00055SSR.001 314.642 
EKO.00056SSR.001 345.501 
EKO.00060SSR.001 300.284 
EKO.00061SSR.001 302.652 
EKO.00063SSR.001 317.176 
EKO.00064SSR.001 283.377 
EKO.00065SSR.001 296.661 
EKO.00066SSR.001 284.285 
EKO.00067SSR.001 302.236 
EKO.00068SSR.001 547.515 
EKO.00069SSR.001 300.876 
EKO.00070SSR.001 6.175.009 
EKO.00071SSR.001 295.852 
EKO.00072SSR.001 307.740 
EKO.00073SSR.001 755.313 
EKO.00074SSR.001 274.529 
EKO.00075SSR.001 307.510 
EKO.00076SSR.001 1.139.648 
EKO.00077SSR.001 285.837 
EKO.00078SSR.001 572.154 
EKO.00079SSR.001 272.465 
EKO.00080SSR.001 554.339 
EKO.00081SSR.001 327.962 
EKO.00082SSR.001 282.327 
EKO.00083SSR.001 280.693 
EKO.00084SSR.001 19.888.353 
EKO.00085SSR.001 611.850 
EKO.00086SSR.001 280.301 
EKO.00087SSR.001 1.107.004 
EKO.00088SSR.001 253.625 
EKO.00089SSR.001 271.024 
EKO.00090SSR.001 12.036.120 
EKO.00091SSR.001 470.988 
EKO.00092SSR.001 1.660.252 
EKO.00093SSR.001 366.794 
EKO.00094SSR.001 253.896 
EKO.00095SSR.001 582.489 
EKO.00097SSR.001 292.025 
EKO.00098SSR.001 338.276 
EKO.00100SSR.001 227.085 
EKO.00101SSR.001 277.862 
EKO.00103SSR.001 337.545 
EKO.00104SSR.001 269.055 
EKO.00105SSR.001 1.604.595 
EKO.00106SSR.001 1.207.464 
EKO.00107SSR.001 409.889 
EKO.00108SSR.001 216.555 
EKO.00109SSR.001 443.550 
EKO.00110SSR.001 225.751 
EKO.00111SSR.001 225.769 
EKO.00112SSR.001 4.123.808 
EKO.00113SSR.001 7.872.384 
EKO.00114SSR.001 208.671 
EKO.00115SSR.001 240.683 
EKO.00116SSR.001 203.601 
EKO.00117SSR.001 707.355 
EKO.00118SSR.001 12.050.353 
EKO.00119SSR.001 147.803 
EKO.00120SSR.001 248.149 
EKO.00121SSR.001 161.581 
EKO.00122SSR.001 141.678 
EKO.00123SSR.001 1.543.806 
EKO.00124SSR.001 2.359.051 
EKO.00125SSR.001 334.407 
EKO.00126SSR.001 265.576 
EKO.00127SSR.001 316.343 
EKO.00128SSR.001 181.421 
EKO.00129SSR.001 119.130 
EKO.00130SSR.001 292.585 
EKO.00131SSR.001 135.492 
EKO.00132SSR.001 109.714 
EKO.00133SSR.001 59.873 
 EKO.00134 853.585 
EKO.00135SSR.001 483.911