KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, Univ. Teknologi Yogyakarta

UTY.00002SSR.001 4.739.814 
UTY.00003SSR.001 265.527 
UTY.00004SSR.001 1.433.941 
UTY.00005SSR.001 237.619 
UTY.00006SSR.001 249.999 
UTY.00008SSR.001 255.763 
UTY.00009SSR.001 240.098 
UTY.00010SSR.001 269.524 
UTY.00011SSR.001 238.806 
UTY.00013SSR.001 238.317 
UTY.00014SSR.001 256.400 
UTY.00015SSR.001 246.528 
UTY.00016SSR.001 233.255 
UTY.00017SSR.001 327.596 
UTY.00019SSR.001 366.534 
UTY.00020SSR.001 232.007 
UTY.00021SSR.001 239.771 
UTY.00022SSR.001 226.106 
UTY.00023SSR.001 224.805 
UTY.00024SSR.001 441.765 
UTY.00026SSR.001 227.328 
UTY.00027SSR.001 254.683 
UTY.00028SSR.001 267.868 
UTY.00029SSR.001 225.821 
UTY.00030SSR.001 227.013 
UTY.00031SSR.001 224.397 
UTY.00032SSR.001 221.348 
UTY.00036SSR.001 154.178 
UTY.00037SSR.001 153.072 
UTY.00038SSR.001 841.507 
UTY.00039SSR.001 139.140 
UTY.00040SSR.001 143.875 
UTY.00041SSR.001 129.686 
UTY.00042SSR.001 166.745 
UTY.00043SSR.001 99.138