KOSUDGAMA DAYA GEMILANG

SHU anggota KOSUDGAMA, POLSEK Bulaksumur

PLS.00002SSR.001 703.960 
PLS.00003SSR.001 125.884 
PLS.00005SSR.001 104.463 
PLS.00006SSR.001 121.044 
PLS.00007SSR.001 115.374 
PLS.00008SSR.001 121.001 
PLS.00009SSR.001 2.036.396 
PLS.00010SSR.001 139.143 
PLS.00011SSR.001 636.619 
PLS.00012SSR.001 119.652 
PLS.00013SSR.001 119.856 
PLS.00015SSR.001 126.592 
PLS.00016SSR.001 136.731 
PLS.00017SSR.001 790.924 
PLS.00018SSR.001 311.210 
PLS.00019SSR.001 118.290 
PLS.00020SSR.001 2.035.972 
PLS.00021SSR.001 118.290 
PLS.00023SSR.001 146.667 
PLS.00024SSR.001 38.397 
PLS.00025SSR.001 217.873 
PLS.00026SSR.001 110.027 
PLS.00027SSR.001 109.554 
PLS.00028SSR.001 403.597 
PLS.00029SSR.001 73.813 
PLS.00030SSR.001 68.018 
PLS.00031 551.371 
PLS.00032 382.129 
PLS.00033 354.647 
PLS.00034 88.748 
PLS.00035 85.497 
PLS.00036 34.530